Język angielski

Wszystkie zajęcia edukacyjne w międzynarodowej szkole podstawowej Cracow International School odbywają się w języku angielskim z wyjątkiem edukacji polonistycznej (klasy I-III) / języka polskiego (klasy IV-VIII) oraz treści związanych z historią i geografią Polski (w związku z wymaganiami MEN dotyczącymi oddziałów międzynarodowych i dwujęzycznych). W praktyce oznacza to, iż uczniowie na przykład rozwiązują zadania matematyczne w języku angielskim, tworzą w tym języku opis doświadczenia przyrodniczego czy omawiają po angielsku elementy swojego projektu na zajęciach technicznych. Tym samym uczniowie równocześnie realizują nie tylko treści programowe dotyczące danego przedmiotu, ale także doskonalą swoje kompetencje językowe w zakresie słuchania, czytania i wypowiadania się w języku angielskim. Uczniowie dwujęzycznej szkoły podstawowej Cracow International School intensywnie uczą się języka angielskiego w najefektywniejszy sposób – poprzez naturalne konteksty sytuacyjne (immersja językowa). W międzynarodowym środowisku szkolnym mają oni nieustanny kontakt z uczniami i nauczycielami posługującymi się językiem angielskim. Rozwijają przez to nie tylko swoje kompetencje komunikacyjne, ale przede wszystkim lingwistyczne – osłuchują się z językiem obcym, nabywają i utrwalają nowe słownictwo, ale przede wszystkim uczą się czynnie używać języka w rzeczywistych kontekstach. Konieczność komunikowania się z nauczycielem czy kolegą, który nie mówi w języku ojczystym uczniów, sprawia, iż w bardzo szybkim tempie przełamują oni barierę językową i zaczynają swobodnie porozumiewać się w języku angielskim.
Uczniowie niepolskojęzyczni w ten sam sposób uczą się języka polskiego, a dodatkowo uczęszczają na zajęcia języka polskiego jako obcego. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy uczeń dwujęzycznej szkoły podstawowej Cracow International School – bez względu na język ojczysty, którym się posługuje – może w pełni uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych oraz życiu społeczności szkolnej.

Egzaminy Cambridge z języka angielskiego:

Young Learners English to seria trzech testów na różnym poziomie zaawansowania (Starters, Movers, Flyers). Są one specjalnie przygotowane dla uczniów w wieku wczesnoszkolnym. Sprawdzają wiedzę i umiejętności uczniów poprzez zabawę. Każdy z testów składa się z trzech części: słuchania, czytania i pisania, mówienia. Im wyższy poziom testu, tym dłuższe są poszczególne części. Young Learners English sprawdzają znajomość słownictwa z dedykowanej egzaminowi listy, rozumienie krótkich tekstów, mówienie, znajomość poprawnej pisowni i prostych czasów gramatycznych.

Cambridge English: Key for Schools (KET) jest kolejnym po Young Learners egzaminem oferowanym przez Cambridge. Zadania są na poziomie A2, zgodnie ze skalą CEFR. Sprawdza rozumienie najczęściej używanych słów i wyrażeń, umiejętność czytania krótkich i prostych tekstów, umiejętność przedstawiania się i opisywania siebie oraz najbliższego otoczenia, zdolność uczestniczenia w rozmowie w języku angielskim, dotyczącej codziennych, znanych uczniowi, prostych tematów.

Cambridge Preliminary for Schools (PET) to kolejny po KET egzamin, skupiający się na takich umiejętnościach w języku angielskim jak: rozumienie instrukcji i ogłoszeń, wyrażanie prostych opinii na tematy abstrakcyjne oraz tematy związane z kulturą, rozumienie rutynowych informacji i artykułów, pisanie listów lub notatek na znane lub przewidywalne tematy. Uczniowie otrzymują certyfikat, który jest uznawany przez instytucje edukacyjne i firmy na całym świecie. Zgodnie z CEFR, zagadnienia z tego egzaminu dotyczą poziomu B1. Egzamin podzielony jest na 3 części: czytanie i pisanie (90 minut), słuchanie (30 minut), mówienie (10-12 minut). Wynik egzaminu jest średnią arytmetyczną ze wszystkich jego części.