Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 

 • 1

Informacje ogólne

 

Polityka prywatności obejmuje informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych
i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej pod adresem: www.cischool.edu.pl (dalej: „Strona”), w tym wymagane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

 

 • 2

Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych użytkowników jest Bartosz Świderski prowadzący działalność gospodarczą,
w ramach której świadczy usługi wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu Cracow International School w Krakowie, edukacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej Cracow International School w Krakowie i Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School w Krakowie. Z administratorem można skontaktować się:

 1. pod adresem korespondencyjnym: 31-436 Kraków, ul. Sokołowskiego 19A; oraz
 2. pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@cischool.edu.pl

 

 • 3

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych – formularze na stronie www

 

 1. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie, jeśli korzystasz z zamieszczonych na Stronie formularzy kontaktowych opisanych poniżej.
 2. W sytuacji skorzystania przez Ciebie z formularzy rekrutacyjnych:

administrator przetwarza następujące podane przez Ciebie dane osobowe:

 1. imię i nazwisko rodzica/opiekuna,
 2. adres e-mail rodzica/opiekuna,
 3. numer telefonu rodzica/opiekuna,
 4. imię i nazwisko dziecka,
 5. data urodzenia dziecka.
 1. Dane, o których mowa w postanowieniu ust. 2 są przetwarzane przez administratora w celu uwzględnienia dziecka w procesie rekrutacji do wskazanej placówki, a to na podstawie zgody rodzica/opiekuna (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym te dane będą przetwarzane w opisanym celu przez okres do zakończenia procedury rekrutacji.
 2. W sytuacji skorzystania przez Ciebie z formularza kontaktowego:

administrator przetwarza następujące podane przez Ciebie dane osobowe:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. numer telefonu.
 1. Dane, o których mowa w postanowieniu ust. 4 przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi lub innego załatwienia sprawy, z którą zwróciłeś się poprzez formularz kontaktowy, w tym do przesłania informacji marketingowych o wskazanych przez Ciebie usługach, a to na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym te dane będą przetwarzane w opisanym celu przez okres niezbędny do jego realizacji.
 2. W sytuacji skorzystania przez Ciebie z formularza umożliwiającego umówienie spotkania informacyjnego (https://www.cischool.edu.pl/zaproszenie-na-spotkanie/) administrator przetwarza następujące podane przez Ciebie dane osobowe:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu.
 3. Dane, o których mowa w postanowieniu ust. 6 przetwarzane są w celu nawiązania
  z Tobą kontaktu przez uprawnionego pracownika w celu umówienia terminu spotkania oraz jego przeprowadzenia, a to na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym te dane będą przetwarzane w opisanym celu przez okres niezbędny do jego realizacji.
 4. Zgoda, o której mowa w postanowieniach ust. 3, 5 oraz 7 może być przez Ciebie
  w każdym czasie i bez podania przyczyny cofnięta, jednak nie wpływa to na legalność przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej cofnięciem.
 5. Jednocześnie dane osobowe, o których mowa w postanowieniach ust. 2, 4 oraz 6
  są przetwarzane również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z Twojej strony, co stanowi prawny interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f), przy czym te dane będą przetwarzane w opisanym celu wyłącznie do czasu zakończenia toczącego się postępowania, a w przypadku, gdy nie zostało ono wszczęte przed upływem terminu przedawnienia, to do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń.

 

 • 4

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych – potencjalni klienci

 

 1. Dane zostały uzyskane bezpośrednio od Ciebie, w związku z wykonaną wcześniej określoną aktywnością, np.: wysłaniem zapytania poprzez pocztę elektroniczną, rozmową telefoniczną bądź wizytą osobistą w naszej placówce.
 2. Administrator przetwarza Twoje następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko rodzica/opiekuna,
  2. adres e-mail rodzica/opiekuna,
  3. numer telefonu rodzica/opiekuna,
  4. imię i nazwisko dziecka,
  5. data urodzenia dziecka.
 3. Dane, o których mowa w postanowieniu ust. 2 przetwarzane są w celu nawiązania
  z Tobą kontaktu przez uprawnionego pracownika w celu umówienia terminu spotkania oraz jego przeprowadzenia bądź udzielenia Ci odpowiedzi, przy czym dane te będą przetwarzane w opisanym celu przez okres niezbędny do jego realizacji.
 • 5

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych – dostawcy towarów i usług

 

 1. Dane zostały uzyskane:
 • bezpośrednio od Ciebie, w związku z wykonaną wcześniej określoną aktywnością, np.: wysłaniem oferty;
 • od osoby zarządzającej firmą, w której pracujesz – osoba ta wskazała Ciebie jako osobę odpowiedzialną za kontakt;
 • z udostępnionych danych na publicznych stronach internetowych, w książkach teleadresowych lub w publicznych rejestrach.
 1. Administrator przetwarza Twoje następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 1. Dane, o których mowa w postanowieniu ust. 2 przetwarzane są w celach związanych z:
 • prawidłowym wykonaniem umowy – dane są przetwarzane w zakresie zawartej umowy na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO;
 • realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa (rozliczenie podatkowe, rachunkowość) – dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. c) RODO;
 • ewentualną windykacją i obsługą prawną – dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. f) RODO.
 • 6

Odbiorcy danych osobowych

 

Dane osobowe, o których mowa w postanowieniu § 3 ust. 2, 4 oraz 6, w § 4 ust. 2 oraz w § 5 ust. 2 przekazywane są upoważnionym pracownikom administratora oraz podmiotom, z którymi administrator zawarł odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych, w tym podmiotowi świadczącemu usługi hostingu oraz obsługi infrastruktury IT.

 

 • 6

Przekazywanie danych do państw trzecich

 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 • 7

Prawa osób, których dane dotyczą

 

Masz prawo, w zakresie danych osobowych, które Ciebie dotyczą, do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych – masz prawo wiedzieć, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez administratora, a jeżeli tak to w jakim zakresie, celu i okresie;
 2. otrzymania kopii danych – masz możliwość złożenia wniosku o przekazanie Ci kopii przetworzonych danych, a administrator musi udzielić Ci odpowiedzi w terminie miesiąca i przekazać kopię przetworzonych danych, w ten sposób, że pierwszą kopię dostarcza bezpłatnie, a za każdą kolejną może uzależnić od uiszczenia opłaty w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych;
 3. sprostowania danych – masz prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, a w określonych przypadkach również uzupełnienia danych;
 4. usunięcia danych (do bycia zapomnianym) – masz prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, a administrator ma obowiązek zadośćuczynienia temu żądaniu bez zbędnej zwłoki, o ile nie znajdują zastosowania przyczyny opisane w RODO, które umożliwiają administratorowi nieuwzględnienie wniosku;
 5. do ograniczenia przetwarzania – administrator ogranicza przetwarzanie, jeżeli:
 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, które Ciebie dotyczą – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, zaś brak jest zgody na całkowite usunięcie;
 • nie ma potrzeby przetwarzania danych przez administratora, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniosłeś sprzeciw, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO – do czasu weryfikacji jego zasadności;
 1. do przenoszenia danych – masz prawo złożyć wniosek do administratora danych dotyczący przekazania bez utrudnień innemu administratorowi Twoich danych osobowych, które od Ciebie pochodzą. Administrator ma obowiązek przekazać dane nowemu administratorowi w formacie umożliwiającym maszynowy odczyt danych. Prawo do przeniesienia danych dotyczy tylko danych przetwarzanych
  w sposób zautomatyzowany, pozyskanych w celu wykonania umowy lub na podstawie Twojej zgody
  (w zakresie danych, które Ciebie dotyczą);
 2. do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w zakresie danych, które Ciebie dotyczą, możesz wnieść sprzeciw:
 • wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego danych osobowych, administrator nie może dalej przetwarzać ich do takich celów;
 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych,
  w tym profilowania, którego podstawą prawną jest:

  • niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego
   w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, bądź
  • niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 • wobec przetwarzania danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

 • 8

Skarga do organu nadzorczego

 

 1. Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Więcej informacji o prawie do złożenia skargi znajduje się pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

 

 • 9

Cookies

 

 1. W związku z udostępnianiem zawartości Strony administrator stosuje tzw. cookies,
  dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, obejmujące informacje zapisywane przez serwery na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputer, tablet, telefon komórkowy). Serwery mogą odczytać te informacje przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Na Stronie mogą być także używane inne technologie o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W postanowieniach niniejszego § 8, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do tych innych podobnych technologii.
 2. W ramach Strony administrator może stosować następujące rodzaje plików cookies:
  1. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na Stronie,
  2. służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
  3. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony,
  4. umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień
   i personalizację widzianego przez Ciebie interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. Podczas wizyty na Stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować Cię o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje
  o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Dla Twojej wygody odesłania do tych informacji znajdują się poniżej:
  1. Przeglądarka Opera
  2. Przeglądarka Firefox
  3. Przeglądarka Chrome
  4. Przeglądarka Internet Explorer
  5. Przeglądarka Safari
 1. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym administrator będzie mógł przechowywać informacje w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 2. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach Strony, w szczególności wymagających logowania (strefa rodzica). Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na Stronie, z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 • 10

Zmiana polityki prywatności

                                                       

 1. Niniejsza polityka może zostać zmieniona przez administratora w każdym czasie.
  O każdej jej zmianie użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie.

Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 1 maja 2021 roku.