Matura polska

Polski egzamin maturalny organizowany jest przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (przy współpracy z OKE) dla absolwentów szkół średnich. Uczeń zdaje egzamin w szkole, do której uczęszczał. Aby móc przystąpić do matury, należy uzyskać pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w ramowym planie nauczania i podstawie programowej kształcenia ogólnego – w każdej klasie liceum.  

Wyniki egzaminu brane są pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na uniwersytety i uczelnie wyższe w Polsce. Wysokie wyniki z polskiego egzaminu maturalnego pozwalają także na rekrutację do niektórych szkół wyższych poza Polską – na odrębnych warunkach rekrutacyjnych.  

W Cracow International School uczeń pod koniec klasy 1 liceum deklaruje, które egzaminy planuje zdawać na poziomie rozszerzonym – poprzez złożenie odpowiedniego formularza wyboru przedmiotów. Wybrane przez ucznia przedmioty maturalne realizowane są w języku polskim.